Biografija

Boban StojanovicDr Boban Stojanović je redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Na dodiplomskim studijama predaje Teoriju i politiku cena i Mikroekonomiju, a na diplomskim-master studijama Mikroekonomski modeli. Na doktorskim studijama je angažovan na predmetu Savremena mikroekonomska analiza. Izvodio je nastavu na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na predmetima Teorija cena i Teorija proizvodnje i na Univerzitetu Vojske Jugoslavije.
Magistrirao je 1987. i doktorirao 1993. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.
Bio je mentor i član komisija za odbranu više magistarskih i doktorskih radova.

Član je redakcije časopisa Panoeconomicus i Ekonomika. Više puta je ostvario stručna usavršavanja i studijske boravke u inostranstvu (univerziteti u Bohumu, Frankfurtu, Gracu i Sarbrikenu). U okviru programa IVP boravio je na više univerziteta u SAD. Osnivač je i prvi upravnik Centra za multidisciplinarne studije i naučna istraživanja na Univerzitetu u Nišu. Bio je prodekan Ekonomskog fakulteta u Nišu, član Komisije za akreditaciju i recenzent ustanova i studijskih programa koji se akredituju u visokom obrazovanju. Aktivno učestvuje u reformi univerziteta, između ostalog i radom na projekatima TEMPUS. Predsednik je strukovne asocijacije ekonomista Niša, član Izvršnog odbora i predsedništva Saveza ekonomista Srbije. Učestvuje u edukaciji po programu Evropske agencije za rekonstrukciju.

Član je naučnog društva ekonomista Srbije. Aktivno učestvuje u realizaciji projekata koje finansira Ministarstvo za nauku. Mentor je na više projekata koje podržava Institut for International Education iz SAD i NVO 1000 mladih lidera. Učestvovao je na više eminentnih skupova u zemlji i inostranstvu.

Posebna polja interesovanja su mikroekonomija, monopoli, tržište Evropske unije i zaštita konkurencije. Objavio je šest njiga i više od 50 naučnih i stručnih radova u vodećim časopisima:

  • Mikroekonomija, (udžbenik) Ekonomski fakultet, Niš, 2009;
  • Teorija i politika cena, (koautorski udžbenik), Ekonomski fakultet, Niš, 2003;
  • Teorija proizvodnje, udžbenik, (koautor Božidar Cerović), Ekonomski fakultet, Beograd, 1998;
  • Državna pomoć u uslovima svetske ekonomske krize u EU i Srbiji,
  • Ekonomika preduzeća, maj-juni 2009, str. 175-178;
  • Nova regulacija državne pomoći i politika zaštite recesije i finanijske krize,Kopaonik biznis forum, SES, Kopaonik, 2009.
  • Enterprises in the Process of Privatization, Facta Universitatis, god.
    2, br. 11, 2003, str. 1-11;
  • Mikroekonomski aspekti optimizacije korištenja i zaštite životne okoline, međunarodna recenzija doktorske teze dr Kasima Tatića, Ekonomski fakultet, Sarajevo, oktobar 2003.