Jean Monnet program Srbija

U okviru EACEA Lifelong Learning Jean Monnet program Srbija (sub-programme Jean Monnet, Key Activity 1, European Module) prof. dr Boban Stojanović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu od 1. oktobra 2012 sprovodi trogodišnji projekat „Unapeđenje edukacije i kontinuirani trening iz oblasti evropskih ekonomskih integracija u Južnoj Srbiji“ (Enhancement of Education and continuous Training in European Economic Integration in the Region South Serbia). Projekat obuhvata niz nastavnih i vannastavnih aktivnosti sa ciljem da se obavi edukacija i kontinuirani trening iz oblasti evropske ekonomske integracije saglasno evropskim standardima. Područje na kome će se realizovati aktivnosti je prostor južne Srbije na kome vlada ozbiljan deficit u edukaciji iz ove oblasti. Projekat obuhvata izradu web sajta, nastavnog materijala i usavršavanje postojećih i uvođenje novih nastavnih aktivnosti na Univerzitetu u Nišu i njegovom okruženju. Za ostvarenje ambicioznih ciljeva planirana su razmena iskustva sa kolegama iz Regiona i EU sa kojima je već ostvarena saradnja u okviru realizacije Tempus projekata.

Važna ciljna grupa su napredni studenti osnovnih studija ekonomije, diplomirani ekonomisti, studenti master i doktorskih studija koji već rade ili svoju karijeru nameravaju da grade u preduzećima i institucijama koje sarađuju sa EU, kao i studenti društvenih nauka (filozofija, sociologija, psihologija, istorija, filologija) koji u svom nastavnom programu nemaju dovoljno obrazovnih sadržaja iz oblasti evropskih integracija. Nastavne aktivnosti su usmerene i ka novinarima južne Srbije koji izvestavaju o ekonomskim aspektima evropskih integracionih procesa, kao i prema organizacijam za zaštitu potrošača. Uz to, ciljna grupa je i asocijacija ekonomista, prvenstveno onih koji rade na poslovima direktno ili indirektno povezanih sa poslovanjem preduzeća ili institucija iz EU. Projektom je predviđena i serija treninga zaposlenih u državnim i lokalnim organima, javnim službama i nevladinom sektoru. Forma i sadržina kurseva će biti kreirana prema potrebama i zahtevima polaznika.
Cilj projekta je da se navedenim grupama pruži edukacija i trening kako bi se povećali institucionalni i ljudski potencijali na putu Srbije ka EU. Time bi se dao doprinos ekonomskom razvoju južne Srbije i njenom lakšem uključivanju u ekonomske integracione procese.

Projektom je predviđeno 180 časova nastave u tri školske godine. Deo projekta će se sprovoditi u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti na osnovnim, master i doktorskim studijama Univerziteta u Nišu. Drugi značajan deo će se prema utvrđenoj dinamici realizovati u udruženjima novinara, ekonomista, organizacijama za zaštitu potrošača i vladinim i nevladinim organizacijama sa područja južne Srbije.

Izuzetan ugled koji imaju nosioci Jean Monnet (Žan Mone) programa obavezuje na izvrsnost. Činjenica da je jedini odobreni projekat ove vrste u Srbiji stvara dodatni izazov nosiocu da svojim iskustvom, inventivnošću i kreativnošću da dorinos poboljšanju nivoa znanja i veština ciljnih grupa iz različitih oblasti evropske ekonomske integracije.

 

Aktivnosti u okviru projekta

Dokumenti

Internacionalne aktivnosti