Poziv studentima za učešće u programu Evropska ekonomska integracija

Objavio
|

Evropska-ekonomska-integracija

Poziv svim motivisanim studentima za učešće u programu Evropska ekonomska integracija koje vodi profesor Dr Boban Stojanović. Predavanja će se organizovati na Ekonomskom fakultetu u Nišu uz aktivno učešće studenata u kreiranju prezentacija, seminarskih radova i studija slučaja 

Više informacija i uslove za učešće pročitajte u tabeli.

 

Naziv Evropska ekonomska integracija
Predavač Prof. Dr Boban Stojanović
Nivo studija Osnovne akademske studije
Uslov za pohađanje Znanja iz osnova ekonomije
Vid nastave Predavanja, uz aktivno ušečće polaznika (prezentacije, seminarski radovi, studije slučaja)
Opis Ciljna grupa su studenti osnovnih akademskih studija na Ekonomskom fakultetu u Nišu zainteresovani da kroz vannastavne aktivnosti steknu znanja iz osnova funkcionisanja Evropske unije. Studenti koji su uključeni u ovaj program moraju imati osnovna znanja iz ekonomije (položeni ispiti iz prve godine studija). Pored upoznavanja sa načinom funkcionisanja Evropske unije, primarni cilj je razumevanje Evropske unije kao ekonomske integracije, kao i relevantnih ekonomskih kretanja i odnosa u ekonomskoj zajednici. Ishod ovih nastavnih aktivnosti su stečena znanja i veštine koje osposobljavaju studente da shvate prednosti i nedostatke evropskih integracionih procesa. Studenti bi nakon odslušanih predavanja i aktivnog učešća u interaktivnoj nastavi mogli da steknu znanja iz osnova ekonomske integracije, kratkoj istoriji evropske integracije, o institucijama EU, osnovama funkcionisanja ajedničkog tržišta, kao i o zajedničkim politikama zemalja članica (poljoprivredna politika, trgovinska, regionalna, socijalna politika, politika zaštite konkurencije). Posebna pažnja se posvećuje evropskoj monetarnoj unijai (EMU) i izazovima monetarne i fiskalne unije, kako bi se shvatila budućnost EU i mesto Srbije u procesu evropske integracije
Cilj i ishodi • Stimulisanje razmišljanja o različitim aspektima evropskih integracija,

• Poboljšanje znanja i svesti među naprednim i motivisanim studentima o pitanjima koja se odnose na evropske integracije i mesto Srbije u tom procesu.

• Studentii će moći da nastave studije sa predznanjima o Evropskoj uniji koja će, dopunjena sa drugim saznanjima, pomoći u osmišljavanju karijere i boljem shvatanju mesta Srbije u procesu evropske integracije

• Proučavanjem pozitivne ekonomske prakse Evropske unije studenti stiču mogućnost za njihovu kvalitetnu implementaciju u toku studija i kasnijem praktičnom radu u sopstvenoj zemlji ili u inostranstvu.
Broj časova 30
Broj studenata 20
Literatura 1. Stojanović, B. 2012 Evropska ekonomska integracija, Niš: Sven
2. Baldwin, R., Wyplosz,C. 2010 Ekonomija evropskih integracija, Beograd: Datastatus
3. ABC Evropske unije, Kancelarija za evropske integracije, dostupno na sajtu http://obuka.seio.gov.rs

Preuzmite tekst u .pdf formatuFile Format Pdf-507x507