TEMPUS

Uloga i ciljevi programa

Tempus je program Evropske unije koji pomaže reformu i modernizaciju visokog obrazovanja u partnerskim zemljama i jedan je od najstarijih i najuspešnijih programa saradnje EU; Akronim Tempus nastao je 1989 od Trans-European mobility scheme for university studies(panevropska šema za mobilnost na nivou univerzitskih studija). Danas program ima nešto drugačiji okvir i ciljeve ali je prvobitno ime zadržano. Program pomaže da obrazovni sistemi partnerskih zemalja ostvare nenametnuto prihvatanje trendova razvoja visokog obrazovanja EU koji proističu iz Lisabonske agende i Bolonjskog procesa.  

Partnerski regioni u TEMPUS programu su::

 • Zapadni Balkan
 • Istočna Evropa, zemlje Kavkaskog regiona i Centralna Azija
 • Severna Afrika i Srednji Istok
Prva faza Tempus programa trajala je od 1990. do 1994. Program je ojačan i obnovljen za periode 1994-1998 i 1998-2000 a onda ponovo za period 2000-2006. Uobičajeno je da se ovi periodi programa nazivaju “Tempus I”, “Tempus II”, “Tempus II bis” i “Tempus III”.  

Specifični ciljevi Programa su:

 • unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja u partnerskim zemljama i otvaranja prema potrebama tržista rada i društva uopšte
 • izgradnja kapaciteta institucija visokog obrazovanja u partnerskim zemljama, posebno njihovog kapaciteta za međunarodnu saradnju i kontinuirani proces modernizacije.
 • prevazilaženje fragmentovanosti sistema visokog obrazovanja,
 • unapređenje interdisciplinarnosti i trans-disciplinarnosti,
 • poboljšanje zapošljivosti ljudi sa univerzitetskom diplomom,
 • doprinos tome da Evropski prostor visokog obrazovanja postane prepoznatljiviji i aktraktivniji u celom svetu;
 • reciprocitativni razvoj ljudskih resursa;
 • unapređenje međusobnog razumevanje između naroda i kultura EU i partnerskih zemalja
U regionu Zapadnog Balkana, Tempus program ima za cilj i doprinos pripremi potencijalnih zemalja članica EU učestvovanju u Programu celoživotnog učenja (Lifelong Learning Programme).

Dokumenti

Internacionalne aktivnosti